Регистрация
Жынысыңызды таңдаңыз / Выберите свой пол:
Жасыңызды таңдаңыз / Выберите свой возраст:
Оқыту тілі / Язык обучения:
Кәмелетке толмаған барлық қатысушылар Zhylyoy STEAM Mekeni i қатысуға ата-анасының немесе қамқоршысының келісімін алды.
Все несовершеннолетние участники получили согласие родителя или опекуна на участие в Zhylyoy STEAM Mekeni
Келісемін / Согласен
Zhylyoy STEAM Mekeni қауіпсіздік техникасы бойынша барлық нұсқаулықтармен таныстым.
Ознакомлен со всеми инструкциями по технике безопасности Zhylyoy STEAM Mekeni
Келісемін / Согласен
Қатыса отырып, барлық қатысушылар дербес деректерді жинауға және өңдеуге, Фото және бейнетүсірілімге қатысуға, сондай-ақ Zhylyoy STEAM Mekeni танымал ету мақсатында ақпаратты таратуға өз келісімдерін береді.
Принимая участие, все участники дают свое согласие на сбор и обработку персональных данных, участие в фото и видеосъемках, а также их распространение в целях популяризации Zhylyoy STEAM Mekeni в Казахстане.
Келісемін / Согласен